Výročná správa za rok 2018

napísal : Klaudia Vargová

24. júna 2019

Výročná správa za rok 2018


s obsahom

 • Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2018
 • Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých.
 • Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke.
 • Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch.
 • Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov.
 • Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.
 • Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka.
 • Ďalšie údaje určené správnou radou.
 • Zamestnanecká štruktúra
 • Udalosti osobitného významu
 • Informácia o rozdelení výsledku hospodárenia
 • Ekonomicky oprávnené náklady
 • Vyjadrenie dozornej rady.

Výročná správa za rok 2018 TU